Home Career

At FinTax Accounting, we welcome individuals at all stages of their careers, whether you are an experienced professional or just starting out. We offer a supportive and dynamic work environment where you can achieve professional growth, gain valuable experience, and expand your knowledge in the field of accounting and finance.

We are seeking individuals who are eager to understand and embrace the philosophy of our company, as well as uphold our strong ethical standards in relationships with our business partners. By joining our team, you will have the opportunity to contribute to our clients’ success and make a positive impact in the accounting industry.

To explore the available vacancies, please refer to the list below:

If you are interested in any of the positions or believe your skills and expertise align with our company’s goals, we encourage you to apply. We value diversity and believe that a team with diverse perspectives and backgrounds drives innovation and success.

Join FinTax Accounting and embark on a rewarding career journey where you can continuously learn, grow, and make a difference. We look forward to receiving your application and welcoming you to our team.

Job openings

Accountant

 

Job responsibilities

 • Prepare accounting documents
 • Responsible for accounts receivable and accounts payable tracking
 • Responsible for warehouse accounting
 • Responsible for management of full cycle-payroll
 • Prepare tax reports
 • Perform other job-related tasks assigned by the Chief Accountant.

Required qualifications

 • Higher education
 • At least 1 year of work experience
 • Knowledge of tax and related legislation
 • Computer skills: MS Word, Excel
 • Experience working with Armenian Software
 • Teamwork skills
 • Knowledge of English and Russian languages (spoken and written communication skills)

Required candidate level: Mid level

Additional information: All interested candidates are welcome to send their CV to: muradyan@fintax.am indicating the position title (“Accountant”) in the subject line of the email.

Payroll accountant

 

Պարտականություններ

 • Աշխատանքային պայմանագրերի, համաձայնագրերի և այլ իրավական ակտերի կազմում,
 • ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքի համաձայն պատշաճ կերպով ՄՌԿ բաժնի փաստաթղթաշրջանառության վարում,
 • Ախատակիցների գրանցման և ազատման հայտերի ներկայացում
 • Ծրագրային միջավայրում նոր ընդունված աշխատակիցների անձնական տվյալների մուտքագրում, առկա աշխատակիցների պաշտոնների և անձնական տվյալների անհրաժեշտ փոփոխությունների և լրացումների կատարում,
 • Աշխատաժամանակի տեղեկագրերի կազմում,
 • Պաշտոնից բխող այլ պարտականությունների իրականացում:

 

Պահանջվող հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • ՀՀ Աշխատանքային օրենսսգրքի լավ իմացություն,
 • MS Office -ի լավ իմացություն,
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն
 • Միջանձնային հարաբերությունների հաստատման հմտություններ,
 • Կազմակերպչական հմտություն և նախաձեռնողականություն,

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Դիմել ցանկացողները կարող են իրենց ինքնակենսագրականները ուղարկել muradyan@fintax.am էլ․ հասցեով։

Accountant Team Leader

 

Job responsibilities

– Prepare accounting documents;
– Responsible for accounts receivable and accounts payable tracking;
– Responsible for warehouse accounting;
– Responsible for management of full cycle-payroll;
– Prepare tax reports;
– Perform other job-related tasks assigned by the Chief Accountant.

Required qualifications

– Higher education;
– At least 1 year of work experience;
– Knowledge of tax and related legislation;
– Computer skills: MS Word, Excel;
– Experience working with Armenian Software;
– Teamwork skills;
– Knowledge of English and Russian languages (spoken and written communication skills).

Required candidate level: Mid level

Additional information

All interested candidates are welcome to send their CV to: muradyan@fintax.am indicating the position title (“Accountant”) in the subject line of the email.